വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും,പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും ഒരു പുത്തൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യു കെ.എസ്.ഡി

EduKsd
Complete educational resource app for  Teachers Students & Parents

News & Information Updates
🔸 All Educational news updates
Govt Order and Circular
🔸All Educational Order, Circular and Announcement.

Subject wise Resource Updates
English
Malayalam
Kannada
Arabic
Hindi
Social Science
Physics
Chemistry
Biology
Maths
IT
Others etc..

(``` Resources are taken from various blogs like SheniBlog, Mentors Kerala, Spandanam, English Blog etc..```)

Send Ur resources
🔸 Help to send Ur resources to us using app.

Helps
To do School Related Works From Mobile (coming in next update)
- Sampoorna,
- SPARK,
- GainPF
- Scholarships
- MDM Entry, ete

> Direct Phone/WhatsApp App Support

Download app now.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduksd.anas.nadubail

Post a Comment

Previous Post Next Post
close