സി.എം ഉസ്താദ് വധം അക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും കുടുംബാഗങ്ങളും നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗഹം എസ്.കെ.എസ്.എഫ് ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ജൗഹർ ഉദുമ ഉൽഘടനം ചെയ്യുന്നു


സി.എം ഉസ്താദ് വധം
അക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും കുടുംബാഗങ്ങളും നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗഹം എസ്.കെ.എസ്.എഫ് ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ജൗഹർ ഉദുമ ഉൽഘടനം ചെയ്യുന്നു

Post a Comment

Previous Post Next Post