ഖാസി കൊലപാതകം സി.ബി.ഐ മൂന്നാം റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ല; സി.ബി.ഐ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചേക്കും live S News

കൊച്ചി;
 നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഖാസി വധക്കേസ്
മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി വലിയ പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് മൂന്നാം സി.ബി.ഐ.സംഘവും നൽകിയത്
എന്നാൽ കോടതി സി.ബി.ഐ യുടെ മൂന്നാം
റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിച്ചില്ല;

Post a Comment

Previous Post Next Post
close