ബദിയടുക്ക പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 4 നൈഫ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ് ടീമിന്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

UAE :

 ബദിയടുക്ക പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 4 നൈഫ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ്  ടീമിന്റെ  
ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.  ദേര
  സേഫ് ടെൽ എം.ഡി സൈഫും 
റഷ്യൻ  ബിസ്സ്നെസ്സ്  കാരനുമായ     Evgeny Moscow യും ചേർന്ന്  നൈഫ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ്    ടീമിന്റെ  ഓർഗനൈസർമാർക്  നൽകി  കൊണ്ട്  നിർവഹിച്ചു .
മാൻഷിദ് , റൗഫ്  കടർ, ചെപ്പു  സിലോട്, സിയ  എന്നിവർ  സംബാധിതരായിരുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post