ഗോ സംരക്ഷണത്തിനായി 750 കോടി!ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലാകുമോ? ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ എന്ന് നടപ്പിലാകും?
വെള്ളി, 24 ജനുവരി 2020 (21:40 IST)
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ യൂണിയന്‍ ബജറ്റ് ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരുന്നു‍. എന്നാല്‍ അതില്‍ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും എന്ന് നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴും നിശ്ചയമില്ല. ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെയും ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നുവര്‍ഷത്തെയുമൊക്കെ കാലപരിധിയാണ് ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ കാലപരിധിയൊന്നും പ്രാബല്യമാകില്ലെന്നും പല പദ്ധതികളും നീണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യതയെന്നുമാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. 
 
അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളെ ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രഖ്യാപനം. അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ മൂല്യം അഞ്ച് ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. 2022ല്‍ ഇന്ത്യ സമഗ്രപുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
 
നദികൾ ശുദ്ധമാക്കും, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം. പ്രധാൻ‌മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6000 രൂപ. വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതിക്കു 35000 കോടി നൽകി. അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് മെഗാ പെൻഷൻ പദ്ധതി. പ്രധാൻ‌മന്ത്രി ശ്രം‌യോഗി മൻ‌ധനിലൂടെ പ്രതിമാസം 5000 രൂപ. എട്ടു കോടി സൌജന്യ എൽ പി ജി കണക്ഷൻ നൽകും. ആശാ വർക്കർമാരുടെ വേതനം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും. ഗോ സംരക്ഷണത്തിനായി 750 കോടി. ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 60,000 കോടി. ഗ്രാം സദക് യോജനയുടെ കീഴിൽ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾക്കായി 19,000 കോടി അനുവദിച്ചു - ഇവയൊക്കെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു.
 
5,85,000 ഗ്രാമങ്ങളെ വെളിയിട വിസർജ്ജ വിമുക്ത സ്ഥലങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 11.68 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും - ഇതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു. 

Post a Comment

Previous Post Next Post
close