ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. Quran mp3 download Sudais, Complete Quran download

താഴെ കാണുന്ന ഓരോ ലിങ്കുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ ജുസ്അ കളേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

 ഈ ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം  കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. 

ഫയലുകൾ mp3 ആയി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧 ഇത് സേവ് ചെയ്യുക... മറ്റ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക... ഇത് ഒരു സ്വാലിഹായ അമൽ ആയി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടേ....ആമീൻ

#Heart touching Quran Recitation mp3 free download
Complete Quran download

Post a Comment

Previous Post Next Post
close