നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം ചെയ്യാം ഈ ആപ്പിലൂടെ i support farmer protests smartphone,'' mobile apps in agriculture pdf

ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാറ്റുക
I Support farmer  
നിങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇനി കര്ഷകരോടാപ്പം
താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡോൺലോഡ് ചെയ്യാം

You can easy to apply features frames on your photos & support farmer.

Support Farmers Photo Frame helps to set farmer photo frame on your photos.
If you doesn't support manually & want to support practically then you can set farmer support DP in your social media networks.
Just one click to set farmer DP in your photo.

I Support Farmers DP - Now a day easiest way to support farmers from social media networks.
Lots of beautiful frames available for free to use & apply.
Now change your DP daily with supporting farmers all over world.

Features :-

- Select your photos from gallery or take a selfie from camera.
- Lots of collection supporting farmers frames.
- Apply different farmers supporting frame on your photo.
- Easy way to set photo on support farmers frames with rotate, zoom in & out.
- Save your supporting photos in your phone.
- Share your feelings & creativity on social media application.
- Set your profile pictures or DP as I Support Farmers frames.

We just support to set your profile photos as Support Farmers theme.

രണ്ടു അപ്പുകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം


രണ്ടാമത്തെ ആപ്പ് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം👇


ഈ ആപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ....

ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരൂ 👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close