ഇറാഖ് എന്ന രാജ്യത്തിലെ ജോലി വാക്കൻസികൾ iraq job vacancy

ജോലിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക (മലയാളം)

t is a simple Social Media  platform to help the  Candidates to find overseas job opportunities. Presently we have limited this RKM VLOGS  to Indian Job Seekers only. But in the future we will be expanding our services to other nationals as well. We have made this Channel as simple as possible for anyone from India to find and to share abroad opportunities.  Our aim is to bring all the authentic Manpower Consultants and Companies under a single roof to share their vacancies in an easier way and help them get maximum reach to their requirements by social sharing. We request everybody to frequently visit our Channel  to explore new vacancies and to help anyone in need of job by sharing.

Subscribe and Enjoy using our Channel  and Best of Luck
Thanks,

It brings you latest NRI Connect,Jobs at Gulf,Assignment Abroads,Gulf Job Times,News about Abroad Jobs & Overseas Job Interviews across India.We do not Directly Involve in any of the Recruitment Process.Although we try our level best to bring you Authentic Jobs only,you are requested to investigate about the Recruiting Agent before you accept the job offer/ Pay any Money to them.

ഈ ചാനലിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ജോബ് വാക്കൻസികളും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്ടെർണൽ എഫേർസിന്റെ ലൈസൻസുള്ള ജോബ് ഏജൻസികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകൾ ആണ്.
ഞാൻ ഒരു ഏജന്റുമായും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്.

അതായത് ഞാൻ ഒരു പൈഡ്  സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈഡ് ഏജൻറ്റോ അല്ല .ഇതിൽ പറയുന്ന ജോലികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക .
 ഈ ചാനൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോബ് വാക്കൻസികൾ നിങ്ങളുടെ എടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന കടമ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്


In this video i am talking about the job vacancies in Iraq

Position : Given

Salary Package : Negotiable

Working Location : Iraq

Hiring Organization : HDGSK-JV/ GROUP

Employment Type :  Full-Time
Kindly send your resume with academic professional experience certificate and passport copy to following 

E mail address wcjobsnde@gmail.com shiv.nde@gmail.com 01145063555/01145049756

വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ

eywords:
FreeJobAlert.com Job site is for Government, Sarkari Naukri,Banks,Railways,Police Recruitment, Results of IBPS,UPSC,SSC,RRB, Fresher ,FreeJobAlert - Free Job Alert 2021 is the right place to get all latest Central Government and State Government Jobs notifications,
Free Job alert 2021 - Freejobalert is the right place to get quick updates of latest Free Job Alerts 2021 for Central Government .,
Free Job Albert,
Sarkari Result Free Job Alert

Post a Comment

Previous Post Next Post

MULTI PEX