പ്രമുഖ ജ്വല്ലറിയിൽ അവസരം. jewellery VACANCY in kerala


നേരിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ജനുവരി 18 - ന്പെരിന്തൽമണ്ണ ഗ്രീൻ ജോബ്സിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ

പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്., മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും പരിഗണിക്കും.

ACCOUNTANTS - 5

_Male, Age - 22 - 45, Nearby candidates prefferd, Experienced with GST Knowledge._

CASHIER - 3

_Male, Age - 22 - 50, Good Looking & Smart, Experience in cash handling, Basic Computer knowledge._

SALES STAFFS - 10

_Male, Experience in jewellery sales, Age - 22 - 40, Good looking & Personality. +2 & above, good communication skills._

*WELCOME GIRLS - 5*

_Female, Age - 20 - 35, Smart & Good looking, Qualifications +2 & Above._

RECEPTIONIST - 5

_Female, Age - 20 - 35, Smart & Good looking, Qualifications +2 & Above., Good Communication skills, Basic Computer knowledge._

TELE CALLERS - 10

_Female, 
ood Communication skill's, Age - 18 - 40, SSLC & Above,_

കേരളത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നുള്ള വനിതകൾക്കും അവസരം, വനിതകൾക്ക് താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും കമ്പനി നൽകും.

ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളവും ഇൻസെൻ്റീവും മറ്റു ആനുകൂല്ല്യങ്ങളും കമ്പനി നൽകും.

_ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻ്റ് ചെയ്യാൻ 18 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഗ്രീൻ ജോബ്സ് ഓഫീസിൽ എത്തുക., അന്നേ ദിവസം വരാൻ കഴിയാത്തവർ ഒരാഴ്ചക്കകം വരിക._

_ബയോഡാറ്റ ഇ - മെയിൽ അയക്കുന്നവർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ജില്ലയും തൊഴിൽ കാറ്റഗറിയും മാത്രം എഴുതുക._

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നേരിൽ വരിക / വിളിക്കുക.
📱9562 335 755
📱8606 335 755

📱8592 900 666
📱9072 900 666

📱7591 933 888
📱7591 944 888

(രാവിലെ 10 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കും ഇടയിൽ മാത്രം വിളിക്കുക.)

G R E E N  J O B S®
3rd Floor, Aysha Complex, Calicut Road, Bypass Traffic Jn;
P E R I N T H A L M A N N A
Malappuram Dt; 
☎️ 04933 222227

✉️greenjobs4jobs@gmail.com

🌐www.greenjobglobal.com

ഈ പരസ്യം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.

Whatsapp  ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരൂ👇

Post a Comment

Previous Post Next Post

MULTI PEX