നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഇനി ഐഫോൺ മോഡൽ ആക്കാം play store app Let the iPhone 12 Expert Launcher transform your telephone into an iPhone

നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഇനി ഐഫോൺ ലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റം

താഴെയുള്ള രണ്ടു ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോ കാണുക

നിങ്ങൾ iPhone 12 മാസ്റ്ററിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് iOS 14 ഇഷ്ടമാണോ? പുതിയ ശൈലി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?

താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ.....
Transform Your Android Into iPhone 12 Ace, iPhone X and iOS 14 Launcher 

Let the iPhone 12 Expert Launcher transform your telephone into an iPhone 12 :) 

iPhone X iLauncher ios 14 is an astounding application for you to encounter the ios like screen and iphone UI on your Android gadgets. Launcher for New iPhone ios 14 skin will make your Android telephone resemble a genuine iPhoneX. 

iPhone 12 launcher gives you the experience like you have a genuine iPhone. 

✔️ Why Pick iPhone 12 Launcher? 

iOS working framework are known for their convenience. Their convenience comes from basic working rationale: all the applications are dispatched from the home screen. All the settings, for instance, can be found under one menu. Furthermore, regardless of whether you update your iPhone, iOS to the most up to date model, the working framework actually works a similar way and bringing it into utilization is simple. 

iOS is effectively the most attractive working framework around, and it permits most of its clients to do all they would require to do consistently rapidly and without any problem. 

✔️Features of iPhone X Launcher: 

- Brilliant Inquiry: Savvy Swipe down pursuit screen 

- Excellent Backdrop to improve your screen, style iPhone 

- Backing Lock screen show with Password, Example Lock 

- iOS Search: Last utilized application, look including applications... 

- Devour less memory and battery, basic and clean plan 

- Control Center iOS 14 

- Brilliant Switch for Wifi style, Quiet mode, Flight Mode, Information Association, Bluetooth, Contact Vibration. With Control Center application, you can alter more style, for example, size, shading, position, vibration. 

- Quick, advantageous, efficient, one touch errands 

- iphone backdrop, ios backdrop: Gather over 100+ of the best free iphone backdrop pictures 

✔️Create another experience 

What we do is trust that Android telephone clients will encounter the most wonderful, delightful interface from Android's rivals, the iOS working framework. 

The versatile operating system is overwhelmed by two players: iOS and Android. Every stage has a wide exhibit of highlights that make them worth purchasing - to such an extent that choosing either can be overpowering. To settle on the correct choice, you need to understand what you're searching for. 

With iPhone X Launcher has made a UI that is totally appropriate for the ordinary client. It's an exceptionally available stage and is amazingly simple to utilize and explore, paying little heed to your involvement in innovation. 

What would you say you are hanging tight for? Download and experience iPhone Launcher now. In the event that you have issues, it would be ideal if you email us, we are prepared to help you and improve the application consistently. Much obliged to you for utilizing our item!

 IPHONE APP 1👇 IPHONE Wallpaper app 2👇രണ്ടു ആപ്പും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോ കാണുക👇Wallpapers for iPhone 11 Series and XS, XR, SE 2020 beautiful options available

Wallpapers for iPhone 11 Series and XS, XR, SE 2020 contains beautiful HD wallpapers for Apple iPhone 8 and iPhone 8 Plus phones.

Wallpapers for iPhone 11 Series and XS, XR, SE 2020 contains huge collection of 2017 new beautiful crystal clear high-quality free wallpapers for your phone.

New amazing iPhone X infinity wallpapers are added 2017 so you could have best iPhone X,iPhone 8 wallpapers and iPhone 8 Plus wallpapers HD,4K

Post a Comment

Previous Post Next Post
close