ഗവണ്മെന്റ് ജോബ് SECURITY GUARD JOB VACANCY IN SEMI GOVT COMPANY DUBAI

പ്രിയമുള്ളവരേ...
Hi everyone welcomes new job updates, Rahiman Enterprises has invited applications for job vacancies in  UAE, and this vacancy is recruiting by Rahiman EnterprisesJob Details

Company NameA Leading Semi Gvt company
NationalitySelective
Qualification10th/12
GenderMale
BenefitsAttractive Benefits/ Accommodation & Transporation
Salary Package2262 AED
ExperienceFreshers Can Apply
Age LimitNil
Job LocationUAE
InterviewDirect Client Interview
Recruitment TypePaid🔺Security Guards

Eligibility Criteria
🔸173 CM Height
🔸English Knowlege
🔸Visible tattoos not allowed

HOW TO APPLY?
Contact
താഴെ Whatsap എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക. വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്തു കാൾ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്

🚦മറ്റു നമ്പറിൽ കാൾ ചെയ്യാം
RECRUITERS DETAILS
Recruiting CompanyRahman Enterprises
Contact Number9037689891,
9207088891
License NumberARN PT6563417

We are constantly looking for talented and driven individuals to join the Semi government UAE Team. If you are confident that you have what it takes to be an active team member.

Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times

Post a Comment

Previous Post Next Post
close