സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോലി Various Supermarket job vacancies at Ernakulam


1. സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജോലികൾ 

പുതിയതായി തുടങ്ങു്ന്ന സൂപ്പർമാർകെറ്റ്ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്:

അക്കൗണ്ടന്റ്  3 പേര്  (പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം)

ഒരു  വര്ഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം.

സെയിൽസ് ഗേൾസ്  - 10 

ഫ്രഷേഴ്‌സ്, ഫുഡ്‌ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്

2. ഫ്രഷേഴ്‌സ് വേക്കൻസി

 1. വെയ്റ്റേഴ്സ്
 2. വെയ്റ്രസ്സ്
 3. സെയിൽ മാൻ, 
 4. സെയിൽസ് ഗേൾ
 5. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് f/m
 6. ഡെലിവറി ബോയ്സ്
 7. കൗണ്ടർ  സ്‌റ്റാഫ്‌ (സ്ത്രീകൾക്ക് അംത്രം)
 8. ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്‌സ്
 9. ഹെല്പ്പേഴ്സ്
 10. കിച്ചൻ ഹെൽപ്പേഴ്‌സ്

സാലറി, ഫുഡ്‌, അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.

3. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊച്ചി

 1. ഫീമെയിൽ ബില്ലിംഗ് സ്‌റ്റാഫ്‌ 
 2. സെയിൽസ് ഗേൾസ്
ഫ്രഷേഴ്‌സ്
ട്രെയിനിങ് തരും, ഫുഡ്‌ അക്കോമഡേഷൻ  ഉണ്ട്.

മേല്പറഞ്ഞ എല്ലാ ജോലികൾക്കും, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി വാട്സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post
close