വളാഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്‌ supermarket vacancy

വളാഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക്
 ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്‌ 

👉 *ഫ്ലോർ മാനേജർ(2)* 

👉 *ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (2)* 

 *👉സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്‌ (ലേഡീസ് )* 

👉മികച്ച സാലറിയും മറ്റു
അനുകൂലിങ്ങളും

👉വളാഞ്ചേരി പരിസരവാസികൾക്ക് മുൻഗണന

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 👇

 *👉9846592269*
 *👉9995387384* 
Call&വാട്സപ്പ്

Post a Comment

Previous Post Next Post
close