പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം HOW TO APPLY FOR NEW RATION CARD- KERALA

  

 ഇന്ത്യയിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള വകുപ്പാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്. കേരള ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ വിതരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന വകുപ്പാണ് ഇത്. 

എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാം


മുഴുവനും അറിയാൻ  താഴെയുള്ള    വീഡിയോ കാണുക👇

YOU CAN APPLY FOR THE RATION CARD THROUGH THE ONLINE WEBSITE- VISIT THE OFFICIAL WEBSITE OF THE CIVIL DEPARTMENT. CLICK ON THE NEW RATION CARD OPTION. THE NEW WEBPAGE WILL BE DISPLAYED ON YOUR SCREEN. FILL ALL THE INFORMATION ASKED IN THE RATION CARD APPLICATION FORM CAREFULLY.(LINK ADDED IN BELOW)-HERE BELOW SOME SIMPLE STEPLS FOR NEW RATION CARD .BEFORE APPLYING TO RATION CARD YOU SHOULD KEEP ALL MANDATORY DOCUMENTS READY IN YOUR SYSTEM.IF YOUR NAME IN ANOTHER RATION CARD SAME TALUK  REGISTER YOUR NAME  INTO THE NEW CARD BY ENTERING THE BAR-CODE NUMBER, WHICH IS ON THE LAST PAGE OF YOUR CARD.IF YOUR NAME IN ANOTHER RATION CARD BUT YOU ARE NOW IN ANOTHER TALUK YOU SHOULD APPLY FOR A TRANSFER CERTIFICATE.NOT IN ANY RATION CARD YOU CAN ADD YOUR NAME INTO RATION CARD USING AADHAAR CARD .

റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇


CLICK HERE ( APPLY NOW)

വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുകഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷ👇

IF YOU WANT TO APPLY FOR A NEW RATION CARD YOU HAVE SHOULD KEEP SOME REQUIRED DOCUMENTS,PHOTO ( OWNER),INCOME CERTIFCATE,OWNERSHIP CERTIFICATE OR RESIDENTIAL CERTICATE AND ALL MEMBERS AADHAR CARD,ANY PERSON COMING FROM ANOTHER TALUK SHOULD HAVE TRANSFER CERTICATE ALSO AND HAVE NEED ONE MORE MANDATORY DOCUMENT CALLED SAMMATHAPATHRAM, ONCE YOU COMPLETE FILL ONLINE FORM AND SUCCESFULY UPLOADED REQUIRED DOCUMNETS YOU SHOULD PAY NEW RATION CARD FEE FOR 100 RUPEES USING DIFFERENT PAYMENT METHOD LIKE DEBIT OR CREDIT CARD . UPI.INTERNET BANKING ETC.AFTER THE PAYMENT EVERY USER MUST NEED TO CLICK FINAL SUBMIT BUTTON FOR COMPLETING APPLICATION PROCESS, ONCE TSO APPROVED YOUR RATION CARD APPLICATION YOU CAN PRINT YOUR E RATION CARD FROM THIS WEBSITE WITHOUT VISITING ANY AKSHAYA CENTRE OR SUPPLY OFFICE,IT’S VERY EASY PROCESS AND IT’S ONLY REQUIRES ONE OR TWO WORKING DAYS ONLY .

CLICK TO READ PRINT RATION CARD/APPLY FOR DUPLIACTE RATION CARD

IF YOU LIKE THIS TYPE OF INFORMATIVE UPDATES PLEASE SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL OR JOIN WITH OUR FACEBOOK FAMILY, MAKE SURE SHARE WITH YOUR FRIENDS , IF YOU HAVE ANY DOUBT ABOUT THIS APP , PLEASE WATCH VIDEO FROM BELOW(MALAYALAM) ,IF YOU LIKE THIS TYPE OF VIDEOS PLEASE DO NOT FORGET SHARE TO YOUR FRIENDS ,IF YOU HAVE ANY COMMENTS ABOUT THIS VIDEO , PLEASE LET ME KNOW BY COMMENT , THIS VIDEO IS DEDICATED TO YOU WITH THE HOPE OF SEEING YOU AGAIN WITH A KNOWLEDGE . THANKS FOR WATCHING.

HOW TO CHANGE OR EDIT RATION CARD DETAILS CLICK HERE


Post a Comment

Previous Post Next Post
close