കുവൈത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഹെല്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് kuwait job2021


Dear friends
I wish you well

TECH &JOB   SPACE
Let me introduce you to today's job vacancy
Let me tell you first .
Apply only after reading and understanding the entire job.
Follow our groups to get new jobs constantly ..
And share with everyone


⛔Notice us⛔

We are not an agency.
Job vacancies from social media, company published vacancies, government and private jobs, professional jobs, country jobs, online jobs, part time jobs, technology tips, government announcements, mobile tips, health knowledge
All job vacancies at home and abroad will be published daily on our website in a format that you understand

Do not contact us for any queries
With the respective company
You can contact the agency.
Do not pay for any work in advance
We are never responsible

കുവൈത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഹെല്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
120 കുവൈത്ത് ദീനാർ മാസ ശംബളം ലഭിക്കുന്നതാണ്.


ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ + താമസം+ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഏജൻസി വഴിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.


താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള ഇമെയിൽ/ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.⬇️
About Our  website

We are the ones who make different interventions in the field of social media
This website is under the news channel www.snewsonline.in.
We started this project to work as a helping hand for those who are worried about losing their jobs.
We are glad that so many people got jobs through this project
We did not ask for or receive any money from our members to get the job


Post a Comment

Previous Post Next Post
close