ഫ്രീയായി ഓൺലൈനായി ഡോക്ടറെ കാണാം ഈ ആപ്പ് online doctor appഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ദേശീയ ടെലികോൺസൾട്ടേഷൻ സേവനം രോഗികൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള സൗജന്യവും സുരക്ഷിതവും ഘടനാപരവുമായ വീഡിയോ അധിഷ്ഠിത ക്ലിനിക്കൽ കൂടിയാലോചനകൾ ഈ ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നു

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട്

Patient man character calling doctor by internet computer pc. Online doctor consultation medicine concept. Vector design graphic flat cartoon isolated


The National Teleconsultation Service of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India aims to provide healthcare services to patients in their homes. eSanjeevaniOPD enables free of cost, safe & structured video based clinical consultations between a doctor and a patient.

Key features of this Service

——————–
+ Patient registration
+ Family member registration
+ Institutional registration (like correctional facilities, Sr. Citizen Homes, Orphanages etc.)
+ Queue Management
+ Video Consultation with a Doctor
+ Instant messaging (text-based)
+ Get ePrescription
+ Get SMS Notifications
+ Serviced by Doctors employed
+ This is Free Service (managed jointly by State Governments & MoHFW, Govt. of India)

eSanjeevaniOPD-Stay Home OPD has been developed by Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) in Mohali.

    


Salient features of this citizen friendly web-based National Teleconsultation Service (eSanjeevaniOPD) is a configurable onlineOPD (no. of daily slots, no. of doctors & OPDs /Specialty clinics, waiting room slots, consultation time limit etc).

DOWNLOAD LINK BELOW ADS,⬇️


Download Application

Go To Website

ഈ ആപ്പ് എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കണം
വീഡിയോ കാണുക ⬇️


Previous Post Next Post