ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആപ്പ് PLAY STORE Search and delete duplicate images

Hi കൂട്ടുകാരെ...

പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലൊ.നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ഒന്നെടുത്ത് നോക്കൂ.കാകത്തൊള്ളായിരം ഫോട്ടോകൾ ആയിരിക്കും.


അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത പല ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.പലതും ഒരേ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനോട് 70-100% വരെ സാമ്യതയുള്ള ഫോട്ടോകൾ. നാം പലപ്പോഴും ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നു.തൽഫലമായി ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സാമ്യതകൾ ഉള്ള ഫോട്ടോകൾ ഒന്നിച്ചു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.


ഫോണിൽ ആദ്യം താഴെയുള്ള ഡൌൺലോഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

തുടർന്ന് ആപ്പിൽ കയറി 'സ്കാൻ' എന്ന് അമർത്തിയാൽ ഫോൺ മുഴുവനും സ്കാൻ ആവുകയും സാമ്യമുള്ള ഫോട്ടോകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും.നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട്👇


Search and delete duplicate images from phone memory or MicroSD Card

Countless duplicate photos consuming your device storage? Instantly scan your phone memory and delete duplicate files using Remo Duplicate Photo Remover.

Being one of the iconic applications in Remo’s storage management suite, this tool is developed to locate, preview and delete duplicate photos. 

With a million downloads the application runs on Remo's proprietary intelligent De-Dupe Algorithm to scan and locate similar photos taken in burst mode or HDR photo mode. Quickly get rid of resized and similar images received through instant messaging applications and social media.

On an average a 17% of photos on your device are identical copies of the original, which compromises phone memory and performance. 

So why to keep them when you don’t need them?!!

"Remove Duplicates- Organize & Optimize your Phone"

The app scans and displays duplicate or similar photos in sets. It then serves you with the option to delete the duplicate photos by selecting the entire set or a set of images from it. The best part is even if you delete the entire set, it will ensure one copy of the photo is still with you. Cheers!!!

Regain Storage Space for Free!! Download NOW

Features
-- Smart De-Dupe scan modes:
-- Scan for similar photos: Images which are similar to each other but not exactly the same, for example the ones with same background but different tilts. 
-- Scan for exact photos: Exact scan glides through all the images and finds the photos which are exactly the same.
-- Preview duplicate pictures in sets: After scanning your phone, the photos are placed in sets for easy viewing of the exact or similar photos. 
-- Determine Memory consumed: Displays the memory absorbed by the duplicate images after scanning the phone.
-- Runs App in Background: The application works in the background finding duplicate images while you perform additional tasks on the phone. Scan time depends on the number of images in your phone.
-- Ensures retention of a single copy: Safely keeps one original image even if you delete the entire set. 
-- Explore number of duplicates: User can even track the number of images deleted from the phone memory.
-- Removes scanned Duplicates in seconds: Once scanned, it takes just a few seconds to remove duplicate photos.

Previous Post Next Post