സത്‌ലജ് ജല വൈധ്യുതി പദ്ധതി നിഗമിൽ 129 അവസരങ്ങൾ opportunities in Sutlej Jal Vidyut Nigam Closing date for applications: August 24

 സത്ലജ് ജൽ വിദ്യുത് നിഗമിൽ 129 അവസരം

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഓഗസ്റ്റ് 24

129 opportunities in Sutlej Jal Vidyut Nigam Closing date for applications: August 24


കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ സത്ലജ് ജൽ വിദ്യുത് നിഗം (എസ്.ജെ.വി.എൻ) ലിമിറ്റഡിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ , ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ തസ്തികളിൽ അവസരം.

129 ഒഴിവുണ്ട്.

കരാർ നിയമനമാണ്.

തുടക്കത്തിൽ മൂന്നുവർഷത്തേക്കാണ് കരാർ.

പ്രകടനം വിലയിരുത്തി രണ്ടുവർഷം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാം.


വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


തസ്തികയുടെ പേര് : ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 10

യോഗ്യത : ബിരുദം , പേഴ്സണൽ / എച്ച്.ആറിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള പി.ജി ഡിപ്ലോമ / എം.ബി.എ.


തസ്തികയുടെ പേര് : ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് – അക്കൗണ്ട്സ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 10

യോഗ്യത : സി.എ/ ഐ.സി.ഡബ്ല്യൂ.എ – സി.എം.എ/ എം.ബി.എ. (ഫിനാൻസ്)


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 30

യോഗ്യത : സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമ.


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 25

യോഗ്യത : ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമ.


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ)

 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 20

യോഗ്യത : മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമ.


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 15

യോഗ്യത : ബിരുദവും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ് /സോഷ്യൽ വർക്ക് /ലേബർ വെൽഫെയർ / ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ് /ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്/ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി / ഡിപ്ലോമയും.


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 15

യോഗ്യത : സി.എ- ഇൻറർ / സി.എ.എ – ഇൻറർ / ഫുൾടൈം എം.കോം.


തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (ഓഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 04

യോഗ്യത : ബിരുദതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രധാന വിഷയമായി പഠിച്ച ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ നേടിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

ഹിന്ദി ട്രാൻസലേഷൻ അറിയുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

മാർക്ക് , കോഴ്സ് കാലാവധി , തുടങ്ങി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭിക്കും.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.sjvn.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഓഗസ്റ്റ് 24


Important links

Apply online: click here

Post a Comment

Previous Post Next Post
close