അബു ദാബി പോർട്ടിൽ അവസരങ്ങൾ Abu Dhabi Ports Careers 2021 | Abu Dhabi Government Jobs

 Government of Abu Dhabi company Abu Dhabi ports hiring direct staff for various positions.The present Abu Dhabi Ports job vacancies positions include managers, document controllers, Technicians, Business Development officers, etc.

It's direct and free recruitment by the company.

Attractive salary and perks are suured as per Government of Abu Dhabi terms.


Abu Dhabi government jobs 2019 | Abu Dhabi government jobs for Indians | Abu Dhabi government jobs for Managers


Abu Dhabi government jobs March 2019 Free recruitment, UAE Government jobs,


About Abu Dhabi Ports: Headquartered in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, Abu Dhabi Ports is a company that owns, manages, and operates 11 ports and terminals in the UAE and Guinea. Since its establishment in 2006, Abu Dhabi Ports has been completely aligned with the economic plans and directives of the Abu Dhabi Government’s 2030 Economic Vision, by playing a pivotal role in the growth of the emirate, contributing 3.6% of Abu Dhabi’s non-oil GDP growth.Primary Job Details

Company Name: Abu Dhabi Ports

Job Location: Abu Dhabi

Job Type: Full time

Nationality: Any

Gender: Any

Benefits: Direct Abu Dhabi Government job with free visa and air tickets. All Abu Dhabi government job benefits.


Abu Dhabi Ports Job Salary 2021:

Abu Dhabi ports come under the Government of Abu Dhabi and hence all jobs get attractive pay packages with excellent benefits. Most of the manager jobs in Abu Dhabi ports gets benefits like family status visa along with medical aid and educational support for children.


Latest Abu Dhabi Port Job vacancies 2021 | Abu Dhabi Government jobs for Expats | Abu Dhabi port office jobs | Abu Dhabi Ports Job Salary  


SI. No JOB TITLE How to Apply for Abu Dhabi Port Jobs 2021


1) Pilot  


2) Sr. Marketing Specialist - E 


3) Solutions Design Manager 


4) WMS Super User


5) Lead - Product Development


6) Sr. Consultant - Communications


7) Registrar


How to Apply for Abu Dhabi government jobs 2021 | Abu Dhabi government jobs for Indians | Abu Dhabi government jobs for Managers


For more details about the latest Abu Dhabi port jobs: CLICK HERE 


SUBMIT YOUR CV/APPLICATION DIRECTLY TO ABU DHABI PORT HERE 

 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 

Apply ചെയ്യാൻ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

         

For Latest UAE GOVERNMENT JOBS >> CLICK HERE <<


Disclaimer:- www.snewskasaragod.com is neither employer nor a recruitment agency. So it’s not directly or indirectly involve in any stage of the recruitment process. Don't apply for any job where the recruiter demanding money for registering and applying

Never send money online to employers or recruiters. The Employer should provide all the documents free of charge including the visa. Real recruiting agencies get paid by the employer. If an author of a job advert on www.snewskasaragod.com asks for money please report it

അറിയിപ്പ്

വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രവാസികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ Pravasi News  വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക.  ഇതൊരു ഹെല്പ് ഡെസ്ക്ക് അല്ല, മറിച്ചു ഒരു അറിയിപ്പ് മാധ്യമം മാത്രമാണ്. ചേരാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക.

https://chat.whatsapp.com/Gt6uxDQZoQFCZ59HJEMHaU


Post a Comment

Previous Post Next Post
close