കുവൈറ്റിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുകൾ A Ledaing Group Of Kuwait Hiring Now- Zoom Interview- Recruitment In Kerala

 If you are looking for company jobs, the Cancun manpower has invited applications for job vacancies in Kuwait, and this vacancy is recruiting by this company. if you are wondering for a blissful profession to satisfy you with comfortable living packages, there is nothing better than Job vacancy in Kuwait.It's a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in Kuwait so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Join WhatsApp: Click Here


Job Details

Company Name- Leading Group Of Kuwait

Qualification- Based On Post

Benefits- Free Food & Room

Salary- Added Below

Age limit: 22- 40

Language- English Communication Skill

Job Location- Kuwait

Selection Mode: Zoom Interview

Recruitment : In Kerala

Experience- RequiredAvailable Vacancies In Kuwait

We may not be able to provide you with the employment services you are seeking in the event it is revealed that the information you have provided is not true/fraudulent. We may also not be able to employ you in the event a suitable vacancy has not been identified matching your skills. and as usual, we post available vacancies in a table format, just view and apply for interesting posts.


No Title Salary KD

1 ELECTRICIAN 110 – 125

2 CABLE JOINTERS 170

3 LOW VOLTAGE TECHNICIAN 150

4 DRIVERS 120

5 DRIVER HEAVY EQUIPMENT 170

6 ELECTRICAL DRAFTSMAN 215

7 PLUMBING FIREFIGHTING DRAFTSMAN 215

8 HVAC DRAFTSMAN 215

9 HVAC TECHNICIAN 150

10 DUCT TECHNICIAN 150

No Title Salary KD

11 ISOLATION DUCT TECHNICIAN 150

12 DUCT & CLADDING TECHNICIAN 150

13 PIPE TECHNICIAN 150

14 HVAC MAINTENANCE TECHNICIAN 150

15 DUCT & ISOLATION FOREMAN 150

16 PIPE FOREMAN 150

17 HVAC WELDER 110

18 FIREFIGHTING PLUMBING TECHNICIAN 120 – 150

19 FIREFIGHTING PLUMBING FOREMAN 215

20 CARPENTER 120

21 SECURITY 110

 

HOW TO APPLY?

We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Kuwait jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of jobs, any individual can apply for as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂APPLY NOW


Contact: 7902797550/ 8078917383Caution!

 We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends

അറിയിപ്പ്

വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രവാസികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ Pravasi News  വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക.  ഇതൊരു ഹെല്പ് ഡെസ്ക്ക് അല്ല, മറിച്ചു ഒരു അറിയിപ്പ് മാധ്യമം മാത്രമാണ്. ചേരാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക.

https://chat.whatsapp.com/IjFzdIK4zZ1Cd98doXi6X5

https://chat.whatsapp.com/IjFzdIK4zZ1Cd98doXi6X5

Post a Comment

Previous Post Next Post
close