മുസ്‌ലിമിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൽ അദ്കാർ ആപ്പ് - al adkar App

 മുസ്‌ലിമിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഒരു Android പതിപ്പ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അൽ അദ്കർ.ഇതിൽ  ഖുറാൻ, അദ്‌കർ, മറ്റ് എല്ലാത്തരം പ്രാർഥനകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

 ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, മലയാളം എന്നീ 3 ഭാഷകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ടെക്സ്റ്റും ഓഡിയോയും ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണ സെറ്റ് ഖുറാൻ * പ്രാർത്ഥനകൾ

 * അദ്‌കാറുകൾ

 * മൗലിഡ് / സീറ

 * സ്വാലത്ത്

 * ഔറാദുകൾ

 * ഹജ്ജ് & ഉംറ 

തുടങ്ങിയവ ഈആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ 'Download App ' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.


Al Adkar is an android version Application.

It contains Quran, Adhkar and all other types of prayers that we require everyday.

It is available in all 3 languages English, Arabic and Malayalam.


* Full set Quran with text and audio

* Prayers

* Adkars

* Moulid / Seera

* Swalat

* Aurads

* Haj & Umrah

* Fasting


New Features:


Location based Prayer time

Hijri Calendar with notification

Bookmark and Tagging options

Items can be saved in Daily list

Featured Thasbeeh Counter

Daily Task Scheduler


Download App


മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post
close