നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഇന്റർവ്യൂ 25 തീയതി @ കാലിക്കറ്റ്‌ Nesto Hypermarket Jobs- Walk in Interview on 25th November- Freshers can Apply

If you are looking for company jobs, the Nesto hypermarket group invited applications for job vacancies in the Indian region, and this vacancy is recruited by this company. if you are wondering for a blissful profession to satisfy you with comfortable living packages, there is nothing better than Job vacancy in the Indian region.It's a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in Nesto so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Job Details

Company Name-Nesto Group

Qualification-Any

Gender- Male/Female

Benefits- Attractive Benefits

Salary-Discuss In Interview

Experience- Freshers can Apply

Age Limit- Below 40

Hiring for- Indian Region

Walk-In Interview-25/11/2021

Interview Location- Added Below

Recruitment by- Direct 


About Company Profile

Nesto was incorporated in 2004 by K.P. Basheer as a retail venture and has captured millions of hearts over a short span of time to become the most preferred choice among customers. We have emerged as one of the fastest-growing retail chains over the years with 90 outlets operating across the GCC and India. We attribute our growth to our unwavering emphasis on convenience and accessibility by providing our customers with top-notch products of world-class brands at competitive prices.


Every success is the result of a dream and every dream is supported by hard work, perseverance, dedication and devotion to ensure that this dream becomes a reality. As a youngster, I also dreamed of making it big one day though the beginning was indeed a humble one. A dream which started off in the Kingdom of Bahrain has become a reality after 29 years through very many businesses, thriving verticals, over 15000+ employees and many investments in the pipeline. 


Available Vacancies in Nesto Group

We may not be able to provide you with the employment services you are seeking in the event it is revealed that the information you have provided is not true/fraudulent. We may also not be able to employ you in the event a suitable vacancy has not been identified matching your skills. and as usual, we post available vacancies in a table format, just view and apply for interesting posts.


🔸Receiver

🔸Salesman

🔸Cashier

🔸Picker

🔸Counter Staff

🔸Customer Service Executive

🔸Broasted & Grill Maker

🔸Tandoor & Kabab Maker

🔸Chinese Cook

🔸South Indian Cook

🔸Baker

🔸Dry Cake Maker

🔸Kuboos Maker

🔸North Indian Cook

🔸Sandwich & Arabic Salad Maker


HOW TO APPLY?

താഴെ APPLY NOW ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ജോബ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ മൈൽ ഐഡി ആയിരിക്കും. CV മൈൽ ചെയ്യുക. കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു നോക്കുക.


We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Nesto hypermarket jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of jobs, any individual can apply for as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂

 


APPLY NOW


Contact:9288014800/ 8606995505


Interview Location: Nesto Management Office,-1 Level, HiLite Mall, Calicut Kerala


Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends  


For More Job Updates Click Here


Read more:
ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post