ദുബായ് ഗവൺമെന്റിനു കീഴിലുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കമ്പനിയായ ENOC ൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ | ENOC Careers Dubai Job Vacancy-Emirates National Oil Company Careers

 ENOC Careers Dubai Job Vacancy: Emirates National Oil Company Group (ENOC), a leading integrated global oil and gas player owned company of the Government of Dubai is looking for candidates for various posts in Dubai. The aspirants looking for gulf jobs can utilize this great opportunity. The details are below;Company Name: Emirates National Oil Company Group (ENOC)

Employment Type: Full-time

Experience: 0-10

Qualification: High School/Degree

Salary: 50000-1,50,000

Benefits: Excellent

Job Location: Dubai

Posted Date: 29th Nov 2021


About Emirates National Oil Company Group (ENOC)

Emirates National Oil Company Group (ENOC) is a leading integrated global oil and gas player operating across the energy sector value chain. A wholly owned company of the Government of Dubai, ENOC was initially established in 1993. Over the past 30 years, ENOC Group has evolved from a local oil and gas company to a global operator across various aspects of the energy sector value chain. Now servicing thousands of customers across 60 markets


How to Apply for ENOC Dubai Job Vacancy

Interested and eligible candidates for ENOC Job Vacancy Dubai can apply directly through the official website https://ebsdmz.enoc.com/. Candidates need to read the official notification in detail before applying for the Emirates National Oil Company Group Recruitment 2021. Candidates can click the links correspondent to the post and can redirect to official website;


താഴെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്ക് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ Apply ചെയ്യാൻ കഴിയും


Job Title Location

HELPERDubai, UAE
FUEL SERVICES CLERKDubai, UAE
SITE IN CHARGEDubai, UAE
TECHNOLOGY SUPPORT MANAGER – SAPDubai, UAE
ENTERPRISE ARCHITECTURE MANAGERDubai, UAE
SECURITY ANALYSTDubai, UAE
Products ManagerDubai, UAE
SENIOR DEVELOPER (SAP)Dubai, UAE
IT PORTFOLIO MANAGERDubai, UAE
FINANCE ANALYSTDubai, UAE
ADMIN ASSISTANTDubai, UAE
CYBER SECURITY OT SENIOR ANALYSTDubai, UAE
SYSTEM SECURITY ENGINEERDubai, UAE
HR OFFICERDubai, UAE
OFFICER-EMPLOYEE SERVICESDubai, UAE
SAP Solution ArchitectDubai, UAE
APPLICATION SECURITY ENGINEERDubai, UAE
REWARD ANALYSTDubai, UAE
DATA ARCHITECTURE LEADDubai, UAE
SENIOR SPECIALIST PROCESS SAFETYDubai, UAE
EMERGENCY EQUIPMENT TECHNICIANDubai, UAE

IT HELPDESK OFFICERDubai, UAE
ASSISTANT FIRE TRAINING INSTRUCTORDubai, UAE
FIREFIGHTER – MULTISKILLEDDubai, UAE
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVEDubai, UAE
FINANCE ANALYST – MGMT. REPORTINGDubai, UAE
BUSINESS APPLICATION MANAGERDubai, UAE
MAINTENANCE ENGINEERDubai, UAE
NETWORK INSPECTORDubai, UAE
FLEET SALES SUPERVISORDubai, UAE
HEAD – BUSINESS TRANSFORATIONDubai, UAE
ACCOUNTS MANAGERDubai, UAE
TECHNICAL ANALYSTDubai, UAE
PERSONAL ASSISTANTDubai, UAE
OT/ICS CYBER ENGINEERDubai, UAE
SALES REPRESENTATIVEDubai, UAE
ASSOCIATE – SAP FUNCTIONAL ANALYSTDubai, UAE
MAINTENANCE TECHNICIANDubai, UAE

For More Job Updates Click Here


Read more:
ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close