ദുബായിൽ പെട്രോൾ ഫില്ലർ ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഫ്രഷേഴ്‌സിനും അവസരം | Petrol Filling Job Vacancy In Dubai Freshers Can Apply- Interview In Kerala

 If you are looking for company jobs, Rahman Enterprises invited applications for job vacancies in Dubai, and this vacancy is recruited by this company. if you are wondering for a blissful profession to satisfy you with comfortable living packages, there is nothing better than Job vacancy in Dubai.


It's a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in Dubai so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Primary Details

Company Name- Leading Company of Dubai

Qualification-SSLC

Benefits- Attractive Benefits

Salary-Discuss In Interview

Total Vacancies- 200

Experience- Freshers can Apply

Duty Hour- 8 Hours + OT/ 6 days duty

Job Location-Dubai

Interview Date- 20th November 2021

Interview Location: Added Below

Recruitment- A Reputed Travel Agency


About Company Profile

From the familiar smile, you are used to seeing when you enter our Freshplus stores to the warm welcome at the petrol pump and the aroma of our very own Arabica coffee, we are here to deliver the experience that you have come to expect, every single time.


After you have submitted your application, along with the requisite documents and fee, your request for registration will be processed by our registration team, in the strictest confidence. This process may require an inspection of your facilities, projects, products, and services. Once a decision has been made you will be notified. Registration does not necessarily guarantee any Enquiry or Tender invitation at any point in time. Please note that Emarat reserves the right to reject requests for the registration of companies without assigning any reason and is not bound to provide any justification or explanation.


Available Vacancies Dubai

We may not be able to provide you with the employment services you are seeking in the event it is revealed that the information you have provided is not true/fraudulent. We may also not be able to employ you in the event a suitable vacancy has not been identified matching your skills. and as usual, we post available vacancies in a table format, just view and apply for interesting posts.


🔴Post-Name-Petrol Fillers

Qualification- 10th

Basic Salary-1000AED + OT

Experience- Freshers can Apply

Benefits-Sales Incentives, Medical, Leave Air Tickets, 

Age- 18- 34

Language- Basic English Skill


Document required

🔸Bring original passport, 🔸Biodata, 🔸Experience & education certificates, 🔸1 copy passport size photo & 1 set photostat copy. 


HOW TO APPLY?

താഴെ APPLY NOW ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ജോബ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ മൈൽ ഐഡി ആയിരിക്കും. CV മൈൽ ചെയ്യുക. കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു നോക്കുക.


We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Al Kuwait jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of jobs, any individual can apply for as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂


Interview Location: 

Happy Arcade, Near Malabar Hospital, Rajiv Gandhi Bypass Road, Manjeri


Contact: 

04832766891/9446883981/8606639991/9037689891/ 9207088891Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends 


For More Job Updates Click Here


Read more:
ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post