ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതെന്തും എത്രവേണമെങ്കിലും സൂം ചെയ്തെടുക്കാം... | Turn your device into a digital magnifier with zoom Magnifying Glass

 നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയിൽ ഏതൊരു വസ്തുവും സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായി ലഭിക്കാറില്ലേ... എന്നാൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവും സൂം ചെയ്യാൻ മൊബൈലിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആപ്പിന്റെ പേര് മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ്.മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസ് (മാഗ്‌നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ലെൻസ്) എന്നത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇമേജ് ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ  മൊബൈലിലൂടെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.Magnifier, Restaurant Menu Reader, Prescription Magnifying Glass & Flashlight


The Simplest, Easiest-to-Use Magnifying Glass in the App Store – Flashlight (LED Torch Light), Digital Magnifier, Restaurant Menu Reader, and Prescription Bottle Reader all-in-one.


Have you ever been in a sticky situation where you’re in a restaurant and can’t read the small print on the restaurant menu? Let the best magnifying glass with flashlight (LED Torch Light) handle all your fine print reading needs. Simply turn on the magnifier and watch as it auto focuses the text, while providing you the ability to zoom in/out further.


Common Uses For Magnifier: 

- Restaurant Menu Reader

- Medicine Bottles/Prescription Bottle Reader

- Serial Numbers From Back Of Device (TV’s, DVD, Refrigerator, etc.)


Features:

- High Contrast Mode

- Magnify Zoom from 1.0X – 5.0X.

- Save Captured Pictures In Library


Download our magnifying glass app, and you’ll be able to read even the tiniest print clearly. Finally, you’ll see everything big and clear. Best of all, you’ll stop blaming yourself for your imperfect eyesight. In addition, to getting the best magnifier, you’ll also get the brightest LED torch flashlight.


This all-in-one magnifying glass, flashlight, and camera snapshot app provides everything you need to read clearly..


DOWNLOAD APP

Share maximum. 


Post a Comment

Previous Post Next Post