അബുദാബി സ്പാർക്കിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ/ യാതൊരു ചാർജ് ഈ ജോലിക്കില്ല | Abu Dhabi Spark Recruitment 2022- Locally Hiring in UAE

 എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇

If you are very interested in Gulf  എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം


ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇


If you are very interested in Gulf and indian jobs, 


we will always be with you to assist you,


we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇


This is a golden opportunity for you .


Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.


First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 
Join our WhatsApp & Telegram groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.
ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇
Company Name-Abu Dhabi Spark


 Nationality- Slecetive


 Gender- Male/Female


 Age Limit- 21- 42


 Job Location- Abu Dhabi


 Education-Check apply link


 Salary-Discuss during an interview


 Benefits-Attractive Benefits


 Recruitment- Free and Direct


 Last Date- 15th January 2022


About Company Profile


Spark Maintenance & Oil-Field Services - Sole Proprietorship L.L.C. is a professional Recruitment and manpower consultancy company that specializes in Technical Services and Project Management Consultancy to the Oil & Gas, Petrochemical Companies and their Consultants. We pride ourselves in being the most reliable and efficient partner to our clients for manpower and recruitment services in the U.A.E.


Vacancies


We post available vacancies in a list format.


Secretary / Administration And Payment Assistant-


Budget & Cost Control Support – Expert Level


Senior Process Engineer


Project Control Engineer-


Information Security Officer


Utility Supervisor (OFFSHORE)


How to apply?


We warmly welcome anyone who wants to build a career by applying for these jobs.  Below that is the 'Apply Now' or e-mail id for sending the CV. Click on it to apply or send the CV.


Anyone can apply for the above jobs as per the criteria given.  Good luck!


This is an international hire so the company will only reply if you are eligible - yes you can only be contacted by mail.
APPLY NOW
Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.
Share this information with your friends


ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

 DOWNLOAD CV MAKER APP🖱️and indian jobs, 

we will always be with you to assist you,

we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you .

Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.

First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 


Join our WhatsApp & Telegram groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.


ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇


Company Name-Abu Dhabi Spark

 Nationality- Slecetive

 Gender- Male/Female

 Age Limit- 21- 42

 Job Location- Abu Dhabi

 Education-Check apply link

 Salary-Discuss during an interview

 Benefits-Attractive Benefits

 Recruitment- Free and Direct

 Last Date- 15th January 2022

About Company Profile

Spark Maintenance & Oil-Field Services - Sole Proprietorship L.L.C. is a professional Recruitment and manpower consultancy company that specializes in Technical Services and Project Management Consultancy to the Oil & Gas, Petrochemical Companies and their Consultants. We pride ourselves in being the most reliable and efficient partner to our clients for manpower and recruitment services in the U.A.E.

Vacancies

We post available vacancies in a list format.

Secretary / Administration And Payment Assistant-

Budget & Cost Control Support – Expert Level

Senior Process Engineer

Project Control Engineer-

Information Security Officer

Utility Supervisor (OFFSHORE)

How to apply?

We warmly welcome anyone who wants to build a career by applying for these jobs.  Below that is the 'Apply Now' or e-mail id for sending the CV. Click on it to apply or send the CV.

Anyone can apply for the above jobs as per the criteria given.  Good luck!

This is an international hire so the company will only reply if you are eligible - yes you can only be contacted by mail.


APPLY NOW


Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends

ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close