കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസ്സിൽ ജോലി നേടാം | Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 | Apply now

 എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇

If you are very interested in Gulf and indian jobs, 

we will always be with you to assist you,

we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you .

Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.

First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 


Join our WhatsApp & Telegram groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.

ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇

Currency Note Press Nashik has released the following vacancy details with their recent recruitment notification 2021. They invite 149 Candidates to fill their vacancies. Candidates can check their job vacancy details below.


Post NamePost Count
Welfare Officer01
Supervisor16
Secretarial Assistant01
Junior Office Assistant06
Junior Technician125
Totalഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇 DOWNLOAD CV MAKER APP🖱️

149


Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Latest Salary Details


Post NameSalary
Welfare OfficerRs.29,740-1,03,000
SupervisorRs.27,600-95,910
Secretarial AssistantRs.23,910-85,570
Junior Office AssistantRs.21,540-77,160
Junior TechnicianRs.18,780-67,390


Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Age Limit Details

To apply for the Currency Note Press Nashik Latest jobs, the candidates who are interested in filling up forms must be required to attain the following age limit. The notified aged candidates only can able to apply for the job vacancy. The Reserved category candidates from SC, ST, PWD, Women and all others will get the upper age limit relaxation as per government norms. Check official Notification by the help of below mentioned direct Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 notification link. Check the age limit details below.


1. Welfare Officer/Level-A-2 – 18 years to 30 years

2. Supervisor (Technical Control) / Level-S1 – 18 years to 30 years

3. Supervisor (Technical Operation – Printing) / Level –  S1 – 18 years to 30 years

4. Supervisor (Official Language) / Level A1 – 18 years to 30 years

5. Secretarial Assistant / Level B-4 – 18 years to 28 years

6. Junior Office Assistant /Level-B-3 – 18 years to 28 years

7. Junior Technician (Printing/Control) / Level–W-1 – 18 years to 25 years.

8. Junior Technician (Workshop) / Level–W-1 – 18 years to 25 years.

The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC, 10 Years for Persons with Disabilities (15 years for SC/ST PWD’s & 13 years for OBC PWD’s) and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through Currency Note Press Nashik official Notification 2022 for more reference

Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Educational Qualification Details

Candidates who are going to fill the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 application form requested to check their education qualification required for various Currency Note Press Nashik opportunities. Aspirants are requested to go through the latest Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 entirely, Before applying for the vacancies aspirants should ensure that they meet the eligibility criteria, only those applicants should apply who are eligible otherwise their application will be rejected. You can check Currency Note Press Nashik job Qualification details below.


1. Welfare Officer/Level-A-2 -a) Degree or Diploma course in Social Science: Master of Arts in Social work with specialization in Industrial Relations, Labour Welfare and Personnel Management/ Post Graduate Degree of Master of Social Work (M.S.W.)/Master’s Degree in Personnel Management /Master Degree in Labour Law & Labour Welfare/Master’s Degree in Social Work with specialization in Labour Welfare and Personnel Management/Master of Industrial Relations of Personnel Management or Diploma in social service, Administration with Industrial Relations & Personnel Management/ Diploma in Labour studies/ Diploma in Social Service Administration of Social Work with specialization in Industrial Relations, Labour Welfare and Personnel Management. The list of Degree’s/Diploma’s recognized by Govt. of Maharashtra, under Maharashtra Welfare Officers is enclosed as Annexure–Ib) Possesses adequate knowledge of Marathi language.

2. Supervisor (Technical Control) / Level-S1 – 1st class full time Diploma in Engineering (Printing). OR Higher Qualification i.e. B.Tech./ B.E./B.Sc.(Engineering in Printing may also be considered

3. Supervisor (Technical Operation – Printing) / Level –  S1 – 1st class full time Diploma in Engineering (Printing) OR Higher Qualification i.e. B.Tech. /B.E./B.Sc.(Engineering in Printing may also be considered.

4. Supervisor (Official Language) / Level A1 – Master’s Degree from a recognized University/Institute in Hindi or English with Hindi/English subject at Graduate level (i.e. Hindi in case of the candidate in post graduate in English & viceversa.) AND – One year experience in translation from Hindi to English and vice-versa.Desirable:a. Knowledge of Sanskrit and/or any other modern language.b. Proficiency in working on Computers in Hindi language.

5. Secretarial Assistant / Level B-4 –Graduate in any discipline with at least 55% marks, Computer Knowledge, Stenography in English or Hindi @80 wpm and typing in English or Hindi @40 wpm.Desirable: Proficiency in Secretarial job

6. Junior Office Assistant /Level-B-3 – Graduate any discipline with at least 55% marks, computer knowledge with typing speed on computer in English @ 40 wpm / in Hindi @ 30 wpm, as per the requirement.

7. Junior Technician (Printing/Control) / Level–W-1 – Full time ITI certificate in printing trade viz. Litho offset machine minder/letter press machine minder/offset printing/ plate making/ electroplating/ Full time ITI Certificate in plate maker cumImpositor / hand composing along with one year NAC Certificate in NCVT.

8.Junior Technician (Workshop) / Level-W-1 Mechanical – Full time ITI Certificate in Mechanical Trade along with one year NAC certificate from NCVTJunior Technician (Workshop) / Level-W-1 Air Conditioning – Full time ITI Certificate in Air Conditioning Trade along with one year NAC certificate from NCVT.Junior Technician (Workshop) / Level-W-1 Electrical – Full time ITI Certificate in Electrical Trade along with one year NAC certificate from NCVT.Junior Technician (Workshop) / Level-W-1 Electronics – Full time ITI Certificate in Electronics Trade along with one year NAC certificate from NCVT.

Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Application Fee Details

To apply for the Latest 149 Vacancies in Currency Note Press Nashik, the candidates requested to pay the application fees by notified mode. Application fees once paid will not be refunded. The applicants claiming fee exemption should possess a valid certificate of the respective category as on the last date of submission of online application. Payment is to be paid online through credit card/debit card/ net banking. Candidates who apply only the application form without paying the application fee will reject the application without any warning. All application service charge shall be borne by candidates only.


Rs. 600/- (Non-Refundable) for candidates belonging to Un-reserved, EWS and OBC Categories.

SC/ST/PWD applicants are exempted from the payment of examination fees, however, SC/ST/PWD applicants have to pay Rs. 200 as intimation charges.

The fee is inclusive of GST.

iv. Payment of Fee on Line from 04.01.2022 to 25.01.2022 and Bank Transaction charges for Online Payment of application fees/intimation charges will have to be borne by the applicant.

The payment can be made by using Debit Cards (RuPay/Visa/Master Card/ Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.


How To Apply For Latest Currency Note Press Nashik Recruitment 2022?

Interested and eligible candidates can apply Online for the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 notification from 4th January 2022. The last date to apply Online for Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 until 25th January 2022. The applicants are advised to apply well in advance to avoid rush during closing dates. Check out the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 notification PDF below. First of all, candidates must check the official website, which is https://cnpnashik.spmcil.com/.


Then go to the Currency Note Press Nashik website Notification panel and check the link of particular Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Notification.

If you are eligible for this, then click on the apply Online link.

A new tab will be opened with an Application fee in it.

Now fill the form with necessary details of the candidate document and as per the instructions.

Pay the Application fee as per the instructions of Notification.

Click on the submit link to submit the Application form.

Download it and take a printout of the Application form for future uses and references.

Essential Instructions for Fill Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Online Application Form

The candidates must read the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Notification Pdf given below, carefully before applying the Online application form for the relevant post.

The candidates must ensure their eligibility in respect of category, experience, age and essential qualification(s) etc. as mentioned against each post in the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 advertisement to avoid rejection at a later stage. The decision of the Currency Note Press Nashik Selection Department in this regard shall be final

The candidates are advised to give their working mobile number and e-mail ID, used by them in the Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 Online Application and ensure their working till the completion of the selection process to avoid inconvenience. There will be no other means of contacting them except their e-mail & Mobile numbers

For more details please check Currency Note Press Nashik Recruitment 2022 official notification below

APPLY NOW

Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends

ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close