സെക്യൂരിറ്റീസ് & എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം | കേരളത്തിലും ഒഴിവുകൾ | SEBI Recruitment 2022 - Apply Online For 120 Officer Grade A (Assistant Manager) Posts

 SEBI Recruitment 2022 - Apply Online For 120 Officer Grade A (Assistant Manager) Posts

എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇

If you are very interested in Gulf and indian jobs, 

we will always be with you to assist you,

we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you .

Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.

First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. Join our WhatsApp & Telegram groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.

ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has released the job notification regarding filling of Officer Grade A (Assistant Manager) Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have completed required qualifications. These 120 Officer Grade A (Assistant Manager) Vacancies are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 05.01.2022 to 24.01.2022


SEBI Recruitment 2022 - Highlights

Organization Name : Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Job Type : Central Govt

Recruitment Type : Direct Recruitment

Post Name : Officer Grade A (Assistant Manager)

Vacancies : 120

Job Location : Across India

Salary : Rs.28,150 – Rs.55,600 (Per Month)

Mode of Application : Online

Application Start : 05.01.022

Last Date : 24.01.2022


Job Details Descriptions

Important Date : SEBI Recruitment 2022

Starting Date to Apply Online : 05 January 2022

Last Date to Apply Online : 24 January 2022


Vacancy Details : SEBI Recruitment 2022

Officer Grade A (AM) General : 80

Officer Grade A (AM) Legal : 16

Officer Grade A (AM) Information Technology : 14

Officer Grade A (AM) Research : 07

Officer Grade A (AM) Official Language : 03

Total : 120


Salary Details : SEBI Recruitment 2022

Pay scale of officers in Grade A is ₹ 28150-1550 (4) -34350- 1750 (7)- 46600-EB- 1750 (4)-53600 -2000 (1)-55600 (17 years).


Age Limit : SEBI Recruitment 2022

A candidate must not have exceeded the age of 30 years as on December 31, 2021 i.e., candidate must have been born on or after January 01, 1992. The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC, 10 Years for Persons with Disabilities (15 years for SC/ST PWD’s & 13 years for OBC PWD’s) and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through SEBI official Notification 2022 for more reference

Qualification : SEBI Recruitment 2022


1. Officer Grade A (Assistant Manager) General Stream

Master’s Degree in any discipline, Bachelors’ Degree in Law, Bachelors’ Degree in Engineering from a recognized university, CA / CFA / CS / CWA.

2. Officer Grade A (Assistant Manager) Legal Stream

Bachelor’s Degree in Law from a recognized University / Institute.

3. Officer Grade A (Assistant Manager) Information Technology Stream

Bachelor’s Degree in EngineeringSEBI Recruitment 2022 - Highlights


Organization Name : Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Job Type : Central Govt

Recruitment Type : Direct Recruitment

Post Name : Officer Grade A (Assistant Manager)

Vacancies : 120

Job Location : Across India

Salary : Rs.28,150 – Rs.55,600 (Per Month)

Mode of Application : Online

Application Start : 05.01.022

Last Date : 24.01.2022


Job Details Descriptions

Important Date : SEBI Recruitment 2022

Starting Date to Apply Online : 05 January 2022

Last Date to Apply Online : 24 January 2022


Vacancy Details : SEBI Recruitment 2022

Officer Grade A (AM) General : 80

Officer Grade A (AM) Legal : 16

Officer Grade A (AM) Information Technology : 14

Officer Grade A (AM) Research : 07

Officer Grade A (AM) Official Language : 03

Total : 120

Salary Details : SEBI Recruitment 2022

Pay scale of officers in Grade A is ₹ 28150-1550 (4) -34350- 1750 (7)- 46600-EB- 1750 (4)-53600 -2000 (1)-55600 (17 years).


Age Limit : SEBI Recruitment 2022

A candidate must not have exceeded the age of 30 years as on December 31, 2021 i.e., candidate must have been born on or after January 01, 1992. The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC, 10 Years for Persons with Disabilities (15 years for SC/ST PWD’s & 13 years for OBC PWD’s) and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through SEBI official Notification 2022 for more reference


Qualification : SEBI Recruitment 2022


1. Officer Grade A (Assistant Manager) General Stream

Master’s Degree in any discipline, Bachelors’ Degree in Law, Bachelors’ Degree in Engineering from a recognized university, CA / CFA / CS / CWA.

2. Officer Grade A (Assistant Manager) Legal Stream

Bachelor’s Degree in Law from a recognized University / Institute.

3. Officer Grade A (Assistant Manager) Information Technology Stream

Bachelor’s Degree in Engineering (Electrical / Electronics / Electronics And Communication / Information Technology / Computer Science) OR Masters in Computers Application OR Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in Computers / Information Technology.

4. Officer Grade A (Assistant Manager) Research Stream

Master’s Degree in Statistics / Economics / Commerce / Business Administration (Finance) / Econometrics from a recognized University / Institute.

5. Officer Grade A (Assistant Manager) Official Language Stream

Master’s Degree in Hindi with English as one of the subjects at Bachelor’s Degree level or Master’s Degree in Sanskrit / English / Economics / Commerce with Hindi as a subject at Bachelor’s Degree level from a recognized University / Institute.


Application Fee : SEBI Recruitment 2022

Unreserved/OBC/EWSs Rs.1000/- as application fee cum intimation charges

SC/ ST/ PwBD Rs.100/- as intimation charges

Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking or Pay Offline Through E Challan.


Selection Process : SEBI Recruitment 2022

Online Exam (Phase I, II)

Interview

How to Apply : SEBI Recruitment 2022


If you are interested and found yourself eligible for Officer Grade A (Assistant Manager), click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 05 Jan 2022 to 24 Jan 2022.


Follow the steps given below to Apply Online

Open the official website www.sebi.gov.in

Find the Officer Grade A (Assistant Manager) Job Notification in the “Recruitment / Career / Advertising Menu” and click on it.

Download the official notification from the link provided at the end.

Read the Full Notification. carefully and check your eligibility criteria.

Visit the Online Official Online Application / Registration link below.

Fill in the required details correctly without any mistakes.

Upload all required documents in the format and size mentioned in the notification.

Finally, after verifying that the registered details are correct, then submit.

Next, if Securities and Exchange Board of India (SEBI) requires an application fee, make the payment as per the notification mode. Otherwise, go to the next step.

Take a printout of it and keep it safe

 (Electrical / Electronics / Electronics And Communication / Information Technology / Computer Science) OR Masters in Computers Application OR Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in Computers / Information Technology.

4. Officer Grade A (Assistant Manager) Research Stream

Master’s Degree in Statistics / Economics / Commerce / Business Administration (Finance) / Econometrics from a recognized University / Institute.

5. Officer Grade A (Assistant Manager) Official Language Stream

Master’s Degree in Hindi with English as one of the subjects at Bachelor’s Degree level or Master’s Degree in Sanskrit / English / Economics / Commerce with Hindi as a subject at Bachelor’s Degree level from a recognized University / Institute.


Application Fee : SEBI Recruitment 2022

Unreserved/OBC/EWSs Rs.1000/- as application fee cum intimation charges

SC/ ST/ PwBD Rs.100/- as intimation charges

Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking or Pay Offline Through E Challan.


Selection Process : SEBI Recruitment 2022

Online Exam (Phase I, II)

Interview


How to Apply : SEBI Recruitment 2022


If you are interested and found yourself eligible for Officer Grade A (Assistant Manager), click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 05 Jan 2022 to 24 Jan 2022.


Follow the steps given below to Apply Online

Open the official website www.sebi.gov.in

Find the Officer Grade A (Assistant Manager) Job Notification in the “Recruitment / Career / Advertising Menu” and click on it.

Download the official notification from the link provided at the end.

Read the Full Notification. carefully and check your eligibility criteria.

Visit the Online Official Online Application / Registration link below.

Fill in the required details correctly without any mistakes.

Upload all required documents in the format and size mentioned in the notification.

Finally, after verifying that the registered details are correct, then submit.

Next, if Securities and Exchange Board of India (SEBI) requires an application fee, make the payment as per the notification mode. Otherwise, go to the next step.

Take a printout of it and keep it safe


HOW TO APPLY? അപേക്ഷ രീതി👇

If there is APPLY NOW below, click on it. Sometimes the job goes to the website. Follow up. Sometimes it will be Mile ID. Mile the CV. Call if you have contact numbers with.

Important Links


Official Notification

Click Here 

Apply Online

Click Here 

Official Website

Click Here

Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends


ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close