ദുബായ് സെമി ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം | DUBAI JOB

 ദുബായ് സെമി ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം | DUBAI JOB

Everyone is welcome...
Apply only after reading all about today's job vacancies

PLEASE READ ALL INFORMATION AND CLICK THE PART OF Apply now 

Vacancies from social media and company job vacancies are published on all our websites 

In some job vacancies the link to apply or the number to call or the email will be given below the post

Beware of cash transactions.

We are not responsible for any subsequent losses, so make sure you investigate and make payments only

If you are very interested in Gulf and indian jobs, we will always be with you to assist you,we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.


  First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 

Join our WhatsApp & Tele groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.
INTERVIEW @ KOCHI OFFICE

🗓️  FRIDAY  22/07/2022

⌚ 9.30 am


📌 സെക്യൂരിറ്റി     ഗാർഡ്സ്

50 Nos

📌 SALARY:2267AED+

ACCOMMODATION 

ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും മിനിമം പ്ലസ്ടു പാസ്സായവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം


📌 AGE = 22 - 38

📌Hieght173CM

        Quali: DEGREE 


താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപെടുക

Register now!!!!


📌 ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട്‌ഒറിജിനൽസർട്ടിഫിക്കറ്റ്ബയോഡാറ്റ, , ഫോട്ടോനിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്...


📌 വരുന്നവർ ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ്

FORMAL DRESS (എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ )ആയിരിക്കണം*


Location Office Address


Soumya Travel Bureau

Door No. a7-67/426 1st floor Mather Square, B Block,

Opp: Ernakulam North, Kochi 18

License No. B- 0872/HYD/PER/1000+ 5/8719/2011

READ MUST: FORE MAKE A CV👉 CLCIK HERE


HOW TO APPLY THIS JOB

The link to apply for this job or the number to call is given below

If you are interested to apply for this job please submit the application form along with your updated resume to the below-mentioned website.

We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Dubai port jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Dubai port jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria given

Email  NowPost a Comment

Previous Post Next Post